Drone & Bomb in Myanmar

ဒရုန်း နဲ့ ဗံုး


ြပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ " ေကာင်းကင်မှာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဒရုန်း မေရာင်းဖို့ တားြမစ် " ဆိုတဲ့ သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကျေနာ်တို့ ဝါသနာရှင်ေတွေကာ အြခား စိတ်ဝင်စားတဲ့သူေတွပါ ဒီသတင်းကို Facebook ေပါ်မှာ ေြပာြက၊ ဆိုြက၊ ေဆွးေနွးြကတာေပါ့။

သတင်းထဲမှာပါတဲ့ အေြကာင်းအရာေတွ၊ အထူးသြဖင့် လံုြခံုေရး ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ရဲမှူးတစ်ဦးက ြပည်လည် ေြဖြကားထားတာေတွက အဆိုးြမင်တဲ့ဖက်ကေန ြပန်ေြဖထားတာ ေတွ့ရဖတ်ရပါတယ်။

"ေကာင်းကင်မှာပျံြပီး အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဝင်အထွက် အေနအထားကို ေလ့လာြပီး မှုခင်းကျူးလွန်နိုင်တယ်။ ဒါ့အြပင် အဲဒီ ပစ္စည်းမှာ ဗံုးတပ်ြပီး လိုချင်တဲ့ေနရာေရာက်မှ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ေစမယ်ဆိုရင် ေြမြပင်မှာ ဘယ်သူက လုပ်ေနမှန်းမသိနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံေတာ် လံုြခံုေရးကို ထိပါးမှုလဲ ြဖစ်ေစနိုင်ပါတယ်"

လို့ ရဲမှူးက ေြဖြကားထားပါတယ်။


ပထမအချက်က ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတပ်ထားြပီး ြငိမ်ေနေအာင် ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ယာဉ်တစ်စီးဟာ လူတစ်ေယာက်ရဲ့ Privacy ကို ထိခိုက်ဖို့ အေြကာင်းအရင်းတစ်ခု ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျေနာ့်အိမ်ထဲမှာ ကျေနာ် ဘာလုပ်ေနလဲဆိုတာ ကင်မရာနဲ့ေစာင့်ြကည့် ခံေနရတယ်ဆိုတာကို ကျေနာ်လည်း လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ မြကိုက်ပါဘူး။ ကျေနာ့်အိမ်ေရှ့မှာ ခဏေလးလွှတ်မိပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကို တီးမိေခါက်မိ မရှိတဲ့ အိမ်အေရှ့ဖက် ေဘးအိမ်ကလူကေတာင် ကင်မရာ ပါလား၊ မပါဘူးလား အေမးခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။

ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ မြဖစ်နိုင်ပါဘူး။ မြဖစ်နိုင်ပါဘူးလို့ လံုးဝ ေခါင်းတွင်တွင်ရမ်းြပီးေတာ့ မြငင်းပါဘူး။ Transmitter (Remote) ကိုင်ထားတဲ့သူြမင်ရှု် ကျေနာ်တို့ဆီကလူေတွရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရိုက်သွင်းခံရတာက ဗံုးခွဲမယ်ဆိုတာချည်းပါပဲ။ ဒီလိုအေတွးေတွေြကာင့် ဗံုးတပ်ြပီး လိုချင်တဲ့ေနရာေရာက်မှ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ေစမယ်လို့ ရဲမှူးက ေြပာသွားတာေနပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ဝန်းထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ေဆာက်ထားတဲ့ Multicopter ေလး စမ်းလွှတ်ြကည့်မိပါတယ်။ အေနာက်ဖက် ေဘးအိမ်ကလူက ဗံုးခွဲမလားေမးလို့ ဒါနဲ့ခွဲရင် ကျေနာ်အရင်ေသမှာလို့ ြပန်ေြပာခဲ့ဖူးပါတယ်။

ကျေနာ့် မိတ်ေဆွတစ်ေယာက် မှတ်ချက်ြပုထားတာေလး ဖတ်ြကည့်ပါ။

"ကျွန်ေတာ်တို ့ြမန်မာြပည်မှာ အဓိကြဖစ်ေနတဲ့ ြပဿနာက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနတစ်ခုစီမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ နည်းပညာရှင်မရိှတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ပထမဆုံးေြပာချင်တာ ကုန်ေဈးတန်းမှာ ကစားစရာ ကားကေနမီးေလာင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ၊ AA Size ဓါတ်ခဲ ၄ လုံးကေန ဂ လုံးထိ ထည့်ြပီးကစားရတဲ့ ကားေလးမှာ DC 6V ကေန 12V ထိပဲရိှပါတယ်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ ့မှ Shock ြဖစ်ြပီး ေလာင်ကျွမ်းစရာမရိှပါ၊ ကျွန်ေတာ်တို ့ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက စကားလာခဲ့တာ တခါမှ ဓါတ်ခဲကေန ေလာင်ကျွမ်းမှုမြဖစ်ဖူးပါ၊ ဒီလို ေကာက်ချက်ချခဲ့တဲ့ မီးသတ်ဌာနမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Electrical Engineer မရိှဘူးလို ့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ခုဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ေတာ့ Shopping Center ေတွမှာ ကစားစရာ ကားေလးေတွ မေတွ ့ရေတာ့ပါဘူး။ အင်မတန် ဝမ်းနည်းြပီး ရှက်စရာေကာင်းတဲ့ ြမန်မာြပည်ရဲ ့အြဖစ်ဆိုးပါ။ ဒါက ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး ဟိုးအရင်ကတည်း ရိှေနခဲ့တာ။ အနီးစပ်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာ Radio Control ပျံသန်းမှုေတွအတွက် လိုင်စင်ြပုလုပ်ေပးပါတယ်။ ကွင်းေတွြပုလုပ်ေပးပါတယ်။ အစိုးရေလတပ်နဲ ့ြပည်သူ ေကျာင်းသူေကျာင်းသားေတွေပါင်းြပီး Radio Control ေလယာဉ်ငယ်ေလးေတွ ေမာင်းသူမဲ့ ေလယာဉ်ငယ်ေလးေတွ တီထွင်ေနြကပါတယ်။ ဒီလို အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ြပုထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဗုံးေတွ ခနခန ေပါက်ကွဲတာ အဆိုပါ Drone ေတွ Multicopter ေတွနဲ ့ေဖာက်ခွဲတယ်လို ့ြကားဖူးပါသလား။ "

အခု ြပည်တွင်းမှာ ဒရုန်းလို့ ေခါ်ေနြကတဲ့ Multicopter ေတွဟာ ြမန်မာကျပ်ေငွ သံုးသိန်းကေန သိန်း ၇၀ ေကျာ် ၁၀၀ ေကျာ်အထိ ေပးရပါတယ်။ ေသာင်းဂဏန်းနဲ့ တစ်သိန်းေကျာ်တန်ေလးေတွ ရှိပါတယ်။ ဘာကွာလဲလို့ မေြပာခင် ကျေနာ်တို့ သိထားဖို့က ဒီနယ်ပယ်မှာ Toy Grade, Hobby Grade, Professional Grade နဲ့ Military ဆိုြပီး ရှိပါတယ်။

Toy Grade ေတွကေတာ့ စူပါမားကတ်ေတွမှာ ေတွ့ေနရတဲ့ ပန်ကာ ၂ ထပ်နဲ့ ဟယ်လီေကာ်ပတာေတွ၊ LadyBug ပံုစံ ပန်ကာေလးဖက်တပ် Multicopter အေသးစားေလးေတွပါပဲ။ ေသာင်းဂဏန်း ေပးရတဲ့ ေဈးနဲ့ယှဉ်ြကည့်ေတာ့ ပျက်ရင် ြပင်ဖို့ မလွယ်သလို အပိုပစ္စည်းလည်း ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အထူးသြဖင့် ထိန်းေကျာင်းရတဲ့ အပိုင်းမှာပါ ခက်ခက်ခဲခဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလတိုက်တိုင်း ပါသလို ေလမတိုက်တဲ့ေနရာမှာ လွှတ်ရင်လည်း အရှိန်များသွားတာ၊ ပါဝါေလျှာ့လိုက်ရင် အဆံုးထိကျြပီး ြပုတ်ကျတာေတွ အြဖစ်အများဆံုးပါပဲ။ ဒါမျိုးေတွေြကာင့် ကေလး ကစားစရာ အဆင့်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

Toy Grade ဆိုေပမယ့်လည်း အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ပါတယ်


Hobby Grade ေတွကေတာ့ အခု ကျေနာ်တို့ဆီမှာ ဒရုန်းလို့ေခါ်တဲ့ Multicopter ေတွက စတာပါပဲ။ CX20 , Freex လို သံုးေလးသိန်းတန်၊ နာမည်ြကီး DJI ကုမၸဏီထုတ် ၆ သိန်း ရ သိန်းတန် Phantom1, Phantom2 , ဆယ်သိန်း ၁၅ သိန်းတန် Phantom3၊ သိန်း သံုးေလးဆယ် Inspire One ေတွကေန သိန်း ၇၀ေကျာ် ၁၀၀ ဝန်းကျင် ကျသင့်တဲ့ဟာေတွပါပဲ။ Helicopter, Tricopter, Quadcopter, Hexacopter, Octocopter စသည်ြဖင့် ပန်ကာပါသေလာက်ကို နာမည်အမျိုးမျိးနဲ့ ေခါ်ြကပါတယ်။ လုပ်ေဆာင်နိုင်တဲ့ အရည်အေသွးေတွ တည်ြငိမ်မှုေတွ အေပါ်မှာ မူတည်ြပီး ေဈးေတွ ကွာသွားြကပါတယ်။ Freex လို ၄ သိန်းဝန်းကျင်ေပးရတဲ့ Multicopter တစ်စီးဟာ Phantom 2 လို ရ သိန်းဝန်းကျင်ေပးရတဲ့ဟာကို အရည်အေသွးပိုင်းမှာ မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ ြပုလုပ်ထားတဲ့ ေဘာ်ဒီက ေကာ်သားကအစ အသံုးြပုထားတဲ့ ေမာ်တာေတွမှာ ကိွုင်ပတ်ထားပံု စံနစ်တကျမရှိတာေတွအထိ ကွာသွားပါတယ်။

ေဈးကွက်ထဲမှာ တစ်သိန်းေကျာ်တန်ေလးေတွ ရှိပါေသးတယ်။ ဘာကွာသွားလဲဆိုရင် GPS မပါတာမျိုး ကွာသွားပါတယ်။ GPS ထည့်ထားတဲ့အတွက် GPS စမိတဲ့ေနရာကို ြပန်လာတဲ့ Return to Home (RTH) စံနစ်ေတွ၊ Control ကို လွှတ်ထားရင်ေတာင်  Attitude Mode ြဖစ်ေနရင် ေရာက်ေနတဲ့ေနရာမှာ ရပ်ေနတာမျိုးေတွ လုပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်သိန်းေကျာ်တန်ေလးေတွမှာ ဒီစံနစ်ေတွ မပါဝင်ပါဘူး။ ထပ်ြပီးလည်း တပ်လို့ မရပါဘူး။

ကျေနာ်ေလ့လာသိရှိခဲ့တဲ့ Multicopter အများစုရဲ့ ပျံသန်းချိန်ဟာ ၁၅ မိနစ် ဝန်းကျင်ကေန ၂၅ မိနစ် ဝန်းကျင်အထိ အများဆံုးပါပဲ။ ေအာက်ကေန တိုက်ရိုက်ြကည့်ပျံလို့ရတဲ့ FPV စနစ်၊ ေအာက်ေန တိုက်ရိုက်ြကည့်ရှုဖို့ FPV System ေတွ၊ အြမင့်ေပ ဘယ်ေလာက်ေရာက်ေနလဲ၊ ဘက္ထရီ ဘယ်ေလာက်ကျန်ေသးလဲ၊ အေရှ့အေနာက် ေတာင်ေြမာက် ဘယ်ကိုြပေနလဲ စတာေတွကိုြကည့်ဖို့ OSD စနစ်ေတွ ထပ်တပ်မယ်ဆိုရင် ပျံသန်းချိန် ထပ်ြပီး ေလျာ့ကျသွားနိုင်ပါေသးတယ်။ ကဲ... အဲဒီအချိန်ခဏေလး အတွင်းမှာ ဘယ် ပစ်မှတ်ဆီကို ဒရုန်းမှာ ဗံုးတပ်ြပီး လွှတ်မလဲ။

ဒါေတာင် ပျံသန်းဖို့ကို အေတာ်ေလ့ကျင့်ယူရဦးမှာပါ။ ခုဝယ် အခုပျံလို့ မရပါဘူး။ ပျံသန်းရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဗံုးတပ်ြပီးပျံဖို့ေနေနသာသာ ပျံသန်းချိန် ပိုရချင်လို့ ဘက္ထရီအပိုတပ်ြပီး ပျံဖို့ေတာင် အဆင်မေြပြကလို့ ဘက္ထရီအပိုေတွေဆာင်ထားြပီး ၁၀ မိနစ်ေလာက် ပျံလိုက်၊ တစ်လံုးထပ်လဲလိုက် လုပ်ေနြကရတဲ့ ဘဝေတွပါဗျာ။

ကျေနာ် အခုလို ေဈးနှုန်းေတွနဲ့ ယှဉ်ြပေပးတာကေတာ့ အကယ်၍ တစ်ေယာက်ေယာက်ကများ စတန့်ထွင်မယ်။Multicopter အသံုးြပုြပီး ဗံုးခွဲမယ်ဆိုပါစို့။ ဒီေလာက်ေဈးေတွ ေခါင်ခိုက်ေနေအာင် ေပးရြပီးမှ ဒီအချိန်ခဏေလးအတွင်းမှာ ဘယ်နားကို ပျံမလဲ။ ယပ်ေတာင်ခပ်တဲ့ ပန်ကာကမှ အသံညင်သာပါေသးတယ်။ ယခု Multicopter ေတွရဲ့ ပန်ကာသံေတွ တဗျဲဗျဲကို ဘယ်နားကေန တက်လာတယ်၊ ဘယ်နားမှာ ဆင်းသွားမယ်ဆိုတာ အသံြကားတာနဲ့တင် လိုက်ြကည့်လို့ရပါြပီ။

ဒီေတာ့ စာဖတ်သူသာ ဗံုးခွဲမယ်ဆိုပါစို့၊ Multicopter နဲ့ ခွဲမလား ဖုန်း SIM ကဒ်ကို ၁၅၀၀ နဲ့ ဝယ်သံုးြပီး ြမန်မာြပည် ေြမာက်ဖျားကေန ေတာင်ဖျားထိ ချိတ်လို့ရေအာင် လုပ်မလား။ စဉ်းစားသာြကည့်ေပ့ါခင်ဗျာ။

(ကျေနာ် ခုေရးခဲ့တဲ့အထဲမှာ Fixed wing လို့ေခါ်တဲ့ အေတာင်ပံနဲ့ ေလယာဉ်အေြကာင်းေတွ မပါေသးပါဘူး။ အချိန်ရရင် ထပ်ေရးပါဦးမယ်)
Previous
Next Post »

3 comments

Write comments
uwinnaing
AUTHOR
September 3, 2015 at 2:04 PM delete

Great article Ko Nwe Yoe keep going.
အားေပးတယ္ ဆက္ေရးပါဗ် ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႕ အားလံုးအတြက္ ျပန္ share ေပးပါ။

Reply
avatar
Nwe Yoe
AUTHOR
September 4, 2015 at 6:33 PM delete

ဟုတ္ကဲ့ပါဦးဝင္း ဆက္ေရးမွာပါ. . တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္ကေနပါဝင္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်။

Reply
avatar
Zarni Z-W
AUTHOR
October 26, 2016 at 10:21 AM delete

အားေပးပါတယ္

Reply
avatar