Building Basic Multicopter

အေြခခံ Multicopter တည်ေဆာက်ြခင်း

Multicopter လို့ေခါ်တဲ့ ပန်ကာေလးဖက်တပ် ယာဉ်ပျံငယ်ေလးေတွကို  3 idiots ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယ ဇာတ်ကားေလးတစ် ြကည့်ဖူးသူတိုင်း သိြကမှာပါ။ နည်းပညာေကျာင်းသား တစ်ေယာက်က အချိန်မလံုေလာက်တာေြကာင့် ဆက်ြပီး တီထွင်ခွင့် မရတာကို ဇာတ်လိုက် မင်းသားက ဆက်တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခန်း ြဖစ်ပါတယ်။


ယခုကျေနာ်တို့ဆီမှာ (ေဈးြကီးြကီး ခက်ခက်ခဲခဲ) အသင့်ဝယ်သံုးနိုင်သလို ကိုယ်တိုင် တည်ေဆာက်ြကည့်ချင်တဲ့ ဝါသနာရှင် ေကျာင်းသား လူငယ်ေတွအတွက် အေြခခံကျတဲ့ တည်ေဆာက်ပံုကို တတ်နိုင်သေလာက် ေဝမှျပါ့မယ်။

Multicopter တစ်စီး တည်ေဆာက်ဖို့ဆိုရင် Multicopter ေတွ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ အြကမ်းဖျင်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကိုေတာ့ Myanmar Aero Hobbyist Association က ေရးသားထားတဲ့ အေြခခံကို ဖတ်ြကည့်သင့်ပါတယ်။

Credit to Myanmar Aero Hobbyist Association

အေြခခံအားြဖင့် သိသွားြပီဆိုရင်ေတာ့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းေတွ ရဖို့လွယ်ကူြပီး ေဈးသက်သာ အေြခခံကျတဲ့ Multicopter တစ်စီး တည်ေဆာက်ဖို့  ေအာက်ပါ ပစ္စည်းေတွ လိုအပ်ပါမယ်။

1. 450 Size Multicopter Frame x 1
2. 980 Kv Brushless Motor x 4
3. 30A Electronic Speed Controller (ESC) x 4
4. KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Controller x 1
5. (10×4.5) Propeller x4 (2 clockwise and 2 counter-clockwise)
6. Battery 3 cell Lipo 3000mah x 1
7. Transmitter/Receiver
8. Battery Charger

စသည်ြဖင့် လိုအပ်မှာပါ။ အြခား လိုအပ်တာေတွကေတာ့ Motor နဲ့ ESC တွဲဆက်မယ် Bullet Connector , Batter နဲ့ Quadcopter ကို ချိတ်ေပးဖို့အတွက် T-Plug စတာေတွ လိုအပ်ြပီး ဝါယာြကိုးများ ေသသပ်စွာဆက်နိုင်ဖို့ Heat Shrink အနည်းငယ်၊ Frame မှာ ESC များတွဲဖို့အတွက် ခဲေဂါက်စသည်ြဖင့် လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါအြပင့် Screw ေတွအတွက် Screw Driver နဲ့ L-Key ေတွ လိုအပ်ပါမယ်။

အေြခခံသေဘာတရား ေရးြပတာမို့ KK Control ကိုသံုးထားတာ ြဖစ်တဲ့အတွက် GPS စံနစ်မပါပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ Return Home စတဲ့ Function ေတွေတာ့ မရပါဘူး။ ပျံရံုသက်သက်ပါပဲ။


Frame ေတွဝယ်ရင် ပါကင်ကို ကျံုေအာင်ြဖစ်ေစချင်တဲ့အတွက် တစချင်းစီ ြဖုတ်ြပီး ထည့်ေပးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တုိင်းကို ြပန်ဆင်ရပါတယ်။ Frame ေတွ ေတာ်ေတာ်များများမှာက L-Key အသံုးြပုရတဲ့ စကူေတွနဲ့ တပ်ရပါတယ်။ Frame ဆင်ြပီးြပီဆိုရင်ေတာ့ Frame မှာ ESC ေတွကို ခဲေဆာ်ြပီး တပ်ရပါမယ်။  

ESC ၄ ခု တွဲဆက်ထားပံု

ESC မှာက တဖက်မှာ ပါဝါအတွက် ြကိုးနှစ်စ၊ တဖက်မှာ ေမာ်တာဆီသွားမယ့် ြကိုးသံုးစနဲ့ Flight Controller ဆီသွားတဲ့ သံုးြကိုးပူး Singnal ြကိုး ပါပါတယ်။ ပါဝါအတွက်ြကိုးကို Frame မှာ +,- အတူတကွ ခဲေဆာ်ြပီး တပ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အချို့ေသာ Frame ေတွမှာ ESC ကို တခါထဲ တပ်လို့ရေအာင် Frame ရဲ့ ေအာက်ခံမှာ ပါဝါလိုင်းအတွက် Printed Circuit Board ြဖစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ဖူးဆိုရင်ေတာ့ အေပါ်ပံုမှာလို Power Distribution  လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းေနာက် ဘက္ထရီကိုသွားဖို့ T Plug ေခါင်းအတွက် ြကိုးကိုလည်း တခါထဲ ခဲေဆာ်ရပါမယ်။ ESC ကိုေတာ့ ဖရိန်ရဲ့ လက်တံတစ်ခုစီမှာ Zip-Ties များြဖင့် ချည်ရပါမယ်။

ESC ပါဝါယူထားပံု


ESC နဲ့ ေမာ်တာကို တွဲချိတ်ဖို့ကေတာ့ Banana Plug (Bullet Connector) ေတွ အသံုးြပုရပါမယ်။ အချို့ကေတာ့ တခါထဲ ခဲေဆာ်ြပီး တွဲပါတယ်။ ေမာ်တာ ဘယ်ညာ ေြပာင်းြပန်ြဖစ်ေနရင် ြဖုတ်လိုက်တပ်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်လို့ Connector ေတွပဲ သံုးဖို့ အြကံြပုပါရေစ။ Connector ေတွဟာ အများအားြဖင့် ESC ဖက်မှာေတာ့ Female ကိုထားြပီး ေမာ်တာဖက်မှာေတာ့ Male ကို ထားတတ်ြကပါတယ်။

ေမာ်တာတွင် Bullet Connector တပ်ထားပံု
 ေမာ်တာကိုေတာ့ ဖရိန်မှာ Screw နဲ့ဆွဲရပါမယ်။ ေလးငါးခါ ပျံသန်းြပီးတိုင်း Screw ေတွကို ြပန်ြကပ်သင့်ပါတယ်။


ေမာ်တာ တပ်ဆင်ထားပံု
Control Board နဲ့ Receiver, ESC ေတွ တွဲတဲ့ Electronic ပိုင်း တပ်ဆင်ဖို့ကိုေတာ့ Control Board မှာပါတဲ့ User Manual ကို ြကည့်ရှုေလ့လာြပီး တပ်ဆင်ပါ။ 

တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် အသံုးြပုတဲ့ Control Board ေတွ Receiver ေတွ မတူညီနိုင်တဲ့တွက် ယခုကျေနာ်ေရးြပတာလည်း တူညီချင်မှ တူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အေြခခံအားြဖင့်ေတာ့ ESC တပ်ဆင်ြခင်း၊ ေမာ်တာတပ်ဆင်ြခင်း၊ ESC နဲ့ ေမာ်တာ တွဲဆက်ြခင်းေတွဟာ တူညီပါတယ်။

ယခု ကျေနာ်ေရးထားတာေတွက လံုးဝ အေြခခံပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရံုနဲ့ Quadcopter တစ်စီး တည်ေဆာက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်လက် ေရးသားပါဦးမည်။ ဆက်လက် ေစာင့်ေမှျာ် ဖတ်ရှုပါခင်ဗျာ။ :)

လင်းထက်ေအာင် ( နွယ်ရိုး )
2/9/2015
Previous
Next Post »

1 comments:

Write comments
April 25, 2016 at 12:13 AM delete

Your post is very helpful, thank you. The DJI F450 quadcopter is a vehicle that can be used for both fun and creating professional aerial views. The multirotor is actually designed as a frame which makes it extremely light and versatile, given the fact that owners can add or remove certain technical elements. See more http://mydronelab.com/reviews/dji-f450-quadcopter.html

Reply
avatar