QuadCopter using KK2 board

လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လက တင်ခဲ့တဲ့ Building Basic Multicopter ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကအတိုင်းပဲ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းေတွနဲ့ ကျေနာ် တည်ေဆာက်ထားတဲ့ Quadcopter ြဖစ်ပါတယ်။ အေဝးြကီးပျံဖို့ အြမင့်ြကီးပျံဖို့ မသင့်ေတာ်ပါဘူး။ အေြခခံကျတဲ့ Quadcopter ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ တည်ေဆာက်ပံုကို သိချင်ရင် အရင် ပို့စ်အေဟာင်းကို ဒီေနရာမှာ ဖတ်ပါ။
နွယ်ရိုး
၃/၁၀/၂၀၁၅
Previous
Next Post »