How to make Facebook Profile Frame

Facebook Profile Frame လုပ္နည္း

Facebook ရဲ့ Camera Effects Platform နဲ့ Profile Frame ေတွကို ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရပါတယ်။

ဘယ်သူေတွသံုးလဲ၊ အသံုးြပုသူ ဘယ်နှစ်ေယာက်ရှိလဲ ဆိုတာကိုပါ ြကည့်လို့ရပါတယ်။ ပံုမှာြပထားတာ ကျေနာ်စမ်းလုပ်ထားတဲ့ဟာေတွပါ။

ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းေလးေတွ၊ ေကျာင်းေတွ အတွက် လုပ်လို့ရတာေပါ့။ ေအာက်က လင့်ခ်မှာ ဝင်လုပ်ြကည့်လို့ရပါတယ်။

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/home/

Profile Frame ေတွဟာ အြမဲတမ်းသံုးချင်လည်း ရသလို အချိန် တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ တစ်ပတ် စသည်ြဖည့် ခဏတာ သံုးချင်လည်း ရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်တစား ရှိြကပါတယ်။ လတ်တေလာ ေပါ်ြပူလာ ြဖစ်သွားတာကေတာ့ ဘစိုင်းနဲ့ Mary ရဲ့ Frame ေပါ်လာြပီးတဲ့ေနာက်မှ အသံုးြပုသူေတွ ပိုများလာပါတယ်။

🖼 လုပ်မယ့် ပံုမှာ Website Link ေတွ ထည့်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒါေတွပါရင် လက်မခံပါဘူး။

ပံုက အြကည်ြဖစ်ရပါ့မယ်။ .png နဲ့ သိမ်းပါ။

Profile အတွက်ပဲ သံုးချင်တာမို့ size ကေတာ့ ေလးေထာင့်ကျတာ သံုးပါ။

ကျေနာ်က 640x640 px သံုးပါတယ်။

ကျေနာ်လည်း ဒီဇိုင်းမဆွဲြဖစ်တာ ြကာေတာ့ ရသလိုေတာ့ လုပ်ထားတာေတွပါ။

⚠️ ကိုယ်ေပးထားတဲ့ နာမည် ြပန်ေြပာင်းလို့မရသလို ပံုကိုလည်း edit ြပန်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ တြခား keywords ေတွဘာေတွေတာ့ ေြပာင်းလို့ရပါတယ်။ တခုခုမှားသွားတယ်ဆိုရင် အသစ်သာ ြပန်လုပ်ရပါတယ်။

📵 ဖုန်းနဲ့ လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။

💻 ကွန်ပျူတာနဲ့ လုပ်ပါ။

🖌 Photoshop နဲနဲပါးပါး တီးေခါက်မိရင် ြဖစ်ပါတယ်။

-------

စာြကွင်း - - - ကိုယ်ကသာ ကူညီေပးေနရတာ ကိုယ်တိုင်ကေတာ့ အဆင်ေြပလှတယ် မဟုတ်ဖူး။

ြပီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်က အိမ်မှာ မီးေလာင်ထားေတာ့ လှျပ်စစ်မီးက မီးလင်းဖို့ရယ် Aircon ရယ်ပဲ ရပါတယ်။ မီးပလပ်ေတွ အကုန်လံုး သံုးမရေသးဘူး။ အဲဒါေြကာင့် အင်တာနက်လည်း မရပါဘူး။ ကွန်ပျူတာလည်း အားမရှိေတာ့ သံုးလို့မရပါဘူး။

ဒါေြကာင့် Frame ေလးေတွ လုပ်ခိုင်းေနတဲ့သူေတွကို အားနာပါတယ်ဗျာ။ နားလည်ေပးြကပါ။ အဆင်ေြပရင် အေပါ်က ေြပာထားတဲ့ နည်းအတိုင်းသာ လုပ်ြကပါ။ လူတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ Facebook က သူတို့ စည်းကမ်းနဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း လက်ခံပါတယ်။
Previous
Next Post »